0 votes
Is anyone richer than Jeff Bezos?

1 Answer

0 votes
Jeff Bezos is the richest person on the planet. Worth an estimated $121 billion, the Amazon CEO is $16 billion richer than the next- richest person, Bill Gates. Bezos will even retain his ranking as the world's richest person following his divorce from MacKenzie Bezos.
...