0 votes
Who sang Tutti Frutti originally?

1 Answer

0 votes
Little Richard
...